Wim Timmer heeft de afgelopen decennia veel archief onderzoek gedaan naar het verleden van de dorpen Abcoude en Baambrugge.

De vreugde van het vinden is even groot als het delen van de gevonden informatie. Hieronder volgt een verkorte weergave van vondsten. Voor meer achterliggende informatie kunt u contact opnemen met: wtimmer1@cs.com

Wat gebeurde er in het jaar 1915 in onze dorpen?

20-01-1915
Willem van Zijtveld, buiten beroep in het waterschap Botshol nabij Abcoude Gem Abc Pr heeft een bedrag van fl. 400,– geleend van Jacoba Ottolina Adriana Lingeman, grondeigenaresse te Abcoude.
Als onderpand dient:een huis in het waterschap Botshol Gem Abc Pr.

02-02-1915
Theodorus of Dirk Vermolen, timmerman te Abcoude heeft een bedrag van fl. 1.000,– geleend van Rijk Meijer, klompenmaker en houthandelaar te Abcoude.
Als onderpand dient:een huis nabij de Hulksbrug te Abcoude Gem Abc Pr

05-02-1915
Statuten en huishoudelijk regelement van de Woningbouw vereniging De Angstelstroom worden goedgekeurd.

24-02-1915
Testament van Frederik Willem Hendrik Kapteyn [ges. 05-12-1920 te Amsterdam] zonder beroep wonende Singel 272 te Amsterdam. Hij maakt de volgende legaten:

26-02-1915
Testament van Egbertus Jacobus van Miltenburg, veehouder te Baambrugge en Petronella Wijnanda van Hulsen, zonder beroep te Baambrugge. Testament op de langst levende.

04-03-1915
Testament van Sophia van den Oudenrijn[ges. 11-04-1916], buiten beroep, wed. Cornelis van Wees te Abcoude Gem Abc Pr. Zij legateert aan haar dochter Christina van Wees, wed. Hendricus Adrianus de Jong te Duivendrecht de boerenhofstede in het waterschap Botshol Gem Abc Pr.

10-03-1915
Scheiding van de boedel van wijlen Jan van Harten overleden 03-06-1914. Er is een inventaris gemaakt

23-03-1915
Op 22-12-1914 overleed Arnoldus van Wees op de boerenhofstede gemerkt C 21 in het waterschap Botshol. 05-1914. Er wordt een inventaris gemaakt.

29-03-1915
Testament van Balthazar Jurrien [04-08-1918], zonder beroep te Abcoude Gem Abc Ba. Hij legateer aan:

29-03-1915
Testament van Joannes Franciscus Broks, zonder beroep te Abcoude Gem Abc Pr, weduwnaar van Adriana Petronella van Dam.

01-04-1915
Scheiding van de boedel van wijlen dhr Willem Nuijens, in leven rustend arts gewoond hebbende te Abcoude Gem Abc Ba en aldaar overleden op 15-07-1914.

22-04-1915
Inventaris gemaakt van de boedel van Johannes Spruijt, in leven zonder beroep gewoond hebbende te Abcoude Gem Abc Pr en aldaar op 12-02-1915 overleden.

28-04-1915
Scheiding van de boedel van Simon Brouwer, gestaan hebbende onder curatele van Cornelis Jongkind, gewoond hebbende te Abcoude Gem Abc Pr en aldaar op 09-01-1915 ongehuwd overleden.

01-05-1915
Petrus Bon, veenman nabij de Proostdijersluis gem Abc Pr heeft een bedrag van fl. 1.400,– geleend van Jacoba Ottolina Adriana Lingeman te Abcoude. Als onderpand dient:

01-05-1915
Gerard van Riemsdijk, koopman en winkelier te Abcoude Gem Abc Ba heeft een bedrag geleend van fl. 1.500,– van Jacoba Ottolina Adriana Lingeman te Abcoude. Als onderpand dient:

03-05-1915
Verkoper:  De erven van Pieter of Petrus Post inleven pastoor en deken te Almelo en aldaar op 11-05-1914 overleden.
Koper:     Lindert Mulder, stucadoor te Abcoude
1. Een huis aan de Stationsstraat te Abcoude
2. Een huis aan de Stationsstraat te Abcoude

03-05-1915
Lindert Mulder, stucadoor te Abcoude Gem Abc Ba heeft een bedrag van fl. 2.000,– geleend van Jacoba Ottolina Adriana Lingeman te Abcoude. Als onderpand dient:

03-05-1915
Testament van Jansje Kolenberg, eerder weduwe van Jan Tekelenburg Sr, thans van Adrianus Hogervorst, buiten beroep te Abcoude Gem Abc Ba.Zij maakt de volgende legaten:11-05-1915Testament van Joannes Franciscus Broks, zonder beroep te Abcoude Gem Abc Ba, weduwnaar van Adriana Petronella van Dam. Hij maakt de volgende legaten:

23-05-1915                   Artikel in het Algemeen Handelsblad  Abcoude.
BAD EN ZWEMINRICHTING aan het ABCOUDER MEER, prachtige gelegenheid om te baden en Zwemmen voor Dames en Heeren. Kristal helder water. Zwembaan recht 700 M., rond 1500 M. Abonn. fl 4, per bad 25 c.
Vraagt prosp. en inl. Int. Verkeersbureau, Raadhuisstr. 2, Tel. 7827.
‘T MEERHUIS biedt voor rustige ontspanning op het water en in aangename tuin de schoonste gelegenheid.
Per fiets van Amsterdam 11 K.M.; per trein van af W. P. 13 min. H. KOOME.

23-05-1915                       Artikel De Tijd   ABCOUDE, 30 juli.
Alhier is een afdeeling van den Volksbond tegen drankmisbruik opgericht. Het bestuur is samengesteld als volgt: ds. H.J. Baarslag, voorzitter; Pastoor Sloet, vice-voorzltter; dr. Koomans, secretaris; mevr. Roos—Vlasman, penningmeesteres; dr. Moinat.

23-05-1915
Advertentie in Algemeen HandelsbladAbcoude. BAD EN ZWEMINRICHTING aan het ABCOUDER MEER, prachtige gelegenheid om te baden en Zwemmen voor Dames en Heeren. Kristal helder water. Zwembaan recht 700 M., rond 1500 M. Abonn. fl 4, per bad 25 c. Vraagt prosp. en inl. Int. Verkeersbureau, Raadhuisstr. 2,Tel. 7.

01-06-1915
Nicolaas van Doorn, van beroep bouwkundige opzichter, wonende te Abcoude Gem Abc Ba, doch staande op vertrek naar Ned. Indie.Hij verklaart wel en wettig schuldig te zijn aan en ten behoeve van Nederlandsch Indie een bedrag van fl 1.425,–

17-06-1915
Testament van Jan van Scherpenzeel [ges. 17-06-1915], zonder beroep te Abcoude Gem Abc Pr.
30-06-1915
Scheiding van de boedel van wijlen Jan Blom, zonder beroep te Abcoude Gem Abc Pr en aldaar op 26-05-1914 overleden zonder legitimarissen na te laten.

01-07-1915
Notulen Raad Gem. Abcoude ProostdijMissive van het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingeverkeer Abcoude’s Belang van 20 juni 1915, waarin geconstateerd wordt dat in vroeger jaren de paardenmarkt drukker en groter was, om reden dat er ook in andere gemeenten markten worden opgericht. Genoemde Vereniging wil daarom het gemeentebestuur opwekken om stappen te doen tot weder opleving en bloei van den paardenmarkt, door het doen van propaganda middelen, als het beschikbaar stellen van premieen e.a.. Besloten wordt dit stuk om preadvies in handen te stellen van B&W.Een voorstel tot het niet houden der Kermis in 1915. De Voorzitter zegt, dat B&W van meening zijn, dat de huidige tijdsomstandigheden het niet wenschelijk maken dit jaar de Kermis te houden. Iets anders is de paardenmarkt.Dhr Pompe merkt naar aanleiding van dit voorstel op, dat het niet houden van de Kermis groote schade veroorzaakt aan verschillende ingezetenen, als bakkers, slagers, kruideniers e.a., welke in zoo’n week gewoonlijk aardig wat verdienen. De Voorzitter antwoordt hierop dat wel is waar eenige schade zal worden geleden, doch dat ook veel geld in de zakken der ingezetenen blijft, terwijl hij het thans ook wenschelijk acht zich aan te passen aan de ernstige omstandigheden.Dhr Pompe ziet dit zeer goed in, maar meent, dat de paardenmarkt niet veel te beteekenen heeft zonder de Kermis, terwijl toch de Kermis hier zeer onschuldig is.Dhr. Eijkelboom zegt dat het niet de bedoeling is, de Kermis voor altijd af te schaffen, het geldt slechts voor dit jaar. De kruideniers e.d. hebben dit jaar toch niet te klagen door de aanwezigheid van de militairen.Dhr Pompe merkt nogmaals op, dat wat de bakkers betreft, dit jaar een slechter winst wordt behaald, en wenscht stemming over het voorstel van B&W.De Voorzitter zegt nogmaals dat de toestanden niet zoo schitterend zijn dat de menschen zich in velerlei opzicht opofferingen moeten gaan getroosten. En waar de Regering nog steeds den toestand ook voor ons land zoo ernstig oordeelt, dat zij zoovelen door mobilisatie onttrokken heeft aan hun dagelijksch werk, vindt spreker het alleszins wenschelijk dit jaar geen Kermis te houden.Bij stemming wordt het voorstel van B&W aangenomen.

02-07-1915
Gerrit de Groot, landeigenaar en veehouder te Abcoude Gem Abc Ba heeft een bedrag van fl. 5.000,– geleend van van Jacoba Ottolina Adriana Lingeman te Abcoude. Als onderpand dient:

02-07-1915
Verkoper: Willem Snoek, veehouder in het Gein gehuwd met Petronella Koekenbier.Johannes Hermanus Koekenbier, veehouder te Abcoude Gem Abc Pr Hermanus Gijsbertus Koekenbier, zonder beroep te Abcoude. Theodora Maria Koekenbier gehuwd met Dirk de Grootgerritszn, Veehouder te Abcoude Gem Abc Ba.
Koper   : Gemeente Abcoude Proostdij.
Een perceel grond waarop rust de last van openbare weg, genaamdDe Achterdijk

03-07-1915
Verkoper: Betje van Klaveren, weduwe Philip Goldsmit, buiten beroepte Abcoude.
Koper:       Ephraim Goldsmit, haar zoon koopman te Abcoude Gem Abc Pr
Een huis met schuur, erf en grond te Abcoude tusschen het Jaagpad en de weg naar de Voetangel.

06-07-1915
Testamenten van Barend Kraal[ges. 23-06-1920 Abc Pr], gemeenteveldwachter en Catharina Baas, zonder beroep. Beiden te Abcoude Gem Abc Pr.

09-07-1915
Dirk van Leeuwen cs. Hebben fl. 1.000,– geleend van Cornelis Hogervorst, zonder beroep te Abcoude Gem Abc Ba. Tot onderpand dient:
Een huis gemerkt A 100 met tuin en schuur aan de Nieuwe straat te Abcoude

02-08-1915
Verkoper:  Adriaan Jacob Paul Metelerkamp, gepensioneerd Kolonel der Cavalerie te Brummen.
Koper:     George August Baron Tindal, kamerheer in buitengewone dienst van Hare Mejesteit de Koningin, te Hilversum.De hofstede Het Hoogland genaamd in het waterschap Hoog en Groenland te Baambrugge.

19-08-1915
Naar aanleiding van een boedelscheiding wordt door de familie Martini Buijs onderstaande erfdienstbaarheden vastgelegd.

26-08-1915
Den vijftienden Maart en de zeventiende Maart 1915 zijn achtereenvolgens op het Slot Loenersloot gem Abc Ba hunnen woonplaats overleden Vrouwe Magdalena Ferdinanda Maria Del Campo genaamd Camp en Jhr Paulus Hubertus Andries Martini Buijs in leven oud Ingenieur bij den aanleg van Staatsspoorwegen. Huwelijksche voorwaarden 01-05-1861 Not. Jacobus Verneé te Delft. Uit dit huwelijk vijf kinderen:
1. Antonie Adriaan Martini Buijs. Directeur van de Nederlandsche Scheepshypotheekbank te Rotterdam.
2. Cornelia Henriette Antoinette Martina Buijs. Buiten beroep te Haarlem. Gehuwd met Dr. Martinus Cornelie Adrianus Bijleveld, arts
3. Pauline Maria Martini Buijs, zonder beroep te Rotterdam gehuwd met Johan Daniel Smiss, buiten beroep.
4. Willemina Frederika Martini Buijs, buiten beroep te Laren NH gehuwd met Jhr Frans Alexander Ewoud Lodewijk Smissaert, kunstschilder
5. Pauline Martine Buijs, buiten beroep te Heemstede.

Men gaat over tot boedelscheiding:
. Het Slot Loenerslooth
. Een boerenhofstede in en achter het landgoed genaamd Slot Loenerslooth in Abc Ba.
. Vier kampen wei-en hooiland, achter het Slot
. De visscherij in de Ankstel
. Het logement in Loenersloot.
. Een perceel hooiland in het Waterschap Donkervliet.
. Voorts de Ambachtsheerlijkheid van Loenersloot, Oukoop en Ter Aa. Grafruimten.

27-08-1915
Notulen Gemeenteraad Abcoude ProostdijHet pre-advies van B&W inzake het advies van Abcoude Belang omtrent de paardenmarkt.De Vereniging heeft een uitgebreide toelichting gezonden bij haar adres van 28 juli. B&W hebben de zaak eveneens nader onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat het wenschelijk is de paardenmarkt te steunen, echter niet door het verlenen van premien, daar dit aanleiding zou kunnen geven tot knoeierijen. Het is daarom beter een som in geld beschikbaar te stellen om te kunnen adverteren. Wanneer in 16 periodieken geadverteerd zou worden, zijn de kosten daarvoor ongeveer fl 20,– De Voorzitter stelt daarom namens B&W voor dat de helft hiervan fl 10,– door de gemeente Abc Pr zal worden gedragen. Men gaat accoord.

01-09-1915
Op 20-07-1914 overleed ab intestato Jacob Fokker veehouder te Baambrugge. Hij was gehuwd met Reijertje van der Veer. Boedelscheiding

04-09-1915
Testament van Jan van Eijkeren [ges. 07-10-1917], weduwnaar zonder kinderen van Klazina Hoogenhout, buiten beroep te Abcoude Gem Abc Ba. Hij maakt de volgende legaten:

08-09-1915                       Bericht in de Tilburgsche Courant     ABCOUDE, 8 Sept. (Spec. Dienst)
Om streeks half zeven werden wij opgeschrikt door een krachtig motorgeluid. Boven onzen plaats dreef op betrekkelijk geringe hoogte een groot luchtschip. Het was zeer nevelig zoodat de nationaliteit niet kon worden vastgesteld. Men vermoedt evenwel dat het een Zeppelin was. Het luchtschip was voorzien van twee schuitjes. Waarschijnlijk is het zijn koers kwijtgeraakt en wist men niet waar men zich bevond.  Boven Weesp zag men plotseling het luchtschip sterk stijgen. Waarschijnlijk heeft het daar zijn verkeerde richting bemerkt.ABCOUDE, 8 Sept. (Spec. Dienst) Om streeks half zeven werd een luchtschip hier .waargenomen. Het zag grijsgrauw in de morgenlucht. Het was betrekkelijk laag, want in de twee schuitjes die er onder aan hingen kon men duidelijk personen waar nemen. Het ging dwars over fort Winkel in Noord-Oostelijke richting. Vanaf het fort Nigtevecht ïs later nog op het schip geschoten. Bij Weesp steeg het veel hooger en verdween naar de Zuiderzee.

18-09-1915
Op 30-09-1907 overleed Gerrit Schoonhoven. Hij was gehuwd met:
Jannetje Maria van der Grift, veehoudster te Abc Pr.
Men gaat over tot scheiding van:
A. De boerenhofstede genaamd Kievietsheuvel in het Holendrechter waterschap
B. Enige kampen wei- en hooiland en water gelegen in het Holendrechter Waterschap.

20-09-1915
Verkoper:  Bernardus Johannes van Teeseling, koperslager en loodgieter te Vinkeveen.
Koper:     Dirk van Teeseling, koperslager en loodgieter te Baambrugge.
. Een huis, erf en grond te Baambrugge aan de Dorpsstraat.
. Een pakhuis aan de Zuwe te Baambrugge.

25-09-1915
Verkoper:  Johannes Rentinck, makelaar te Abcoude Gem Abc Ba
Koper:     Hendricus Miltenburg, zonder beroep te Abcoude Gem Abc Ba.
Een herenhuis aan de Stationsstraat te Abcoude Gem Abc Ba.

29-09-1915
Op 24-02-1915 overleed ab intestato te Loosduinen Johannes van Beest gewoond hebbende te Baambrugge. Boedelscheiding

21-10-1915
Op 01-08-1915 overleed Gijsbertus de Groot gehuwd met Johanna Maria Determan, winkelierster. Er wordt een inventaris gemaakt in het huis aan het Kerkplein te Abcoude.Een winkelhuis aan het Kerkplein te Abcoude.

24-11-1915
Verkoper:  Rensje de Jonge, wed. Huibert Paulus Kapteijn te Utrecht.
Koper:     Nicolaas Berkelaar, visscher wonende aan de GroenlandseKade onder gem. Vinkeveen
. Een perceel rietland en water in de Noorderpolder Botshol Gem Abc Pr.
. Eenige percelen veenland en water te Abc Pr.

27-11-1915                   Bericht in Het CentrumSteunncomlte ontbonden.
In dé gemeente Abcoude, waar gedurende den oorlog een steuncomité was opgericht, hebben de leden van dit comité ongeacht de omstandigheid, dat het Steuncomité een instelling was van B&W eenvoudig tot ontbinding van het comité besloten, op grond dat op een aanvraag om gemeente-subsidie ad fl. 500,– ten behoeve van de beschikbaarstelling van brandstoffen aan on- en minvermogenden, door B. en W. afwijzend was beschikt.

29-11-1915                   Bericht in Het CentrumVliegmachine gedaald.
Zaterdagmiddag ongeveer 5 uur daalde in de Oostzijdsche polder tusschen Abcoude en Baambrugge een vliegmachine. De inzittenden bleken te zljn de 2e Luitenant Vliegenier van Wulffte Palthe en de 1e luit. waarnemer de Brauw. Zij hadden een groote reis achter den rug, want na over Scheveningen, Katwijk en Haarlem gevlogen te zijn, waren ze op weg naar Soesterberg. Doch boven Abcoude deed de motor erg vreemd en besloten de inzittenden een noodlanding te wagen. Het terein vlak achter de spoorbaan leende zich vrijwel voor dit doel en het ging voorspoedig. Al spoedig bleek, dat een onbekend defect aan den motor het weder opstijgen onmogelijk maakte, zoodat daarvan moest worden afgezien. Een militaire wacht van het Fort Abcoude werd bij het vliegtuig geplaatst, ter afwachting van de komst van mecaniciens. Een grappig gezicht was het, om de boeren en ingezetenen der nagelegen dorpen over sloot en slop te zien aankomen.

01-12-1915
Scheiding en deling van de boedel van Arnoldus van Wees in leven veehouder in de Botshol overleden 22-12-1914.

10-12-1915
Op 17-06-1915 overleed Johannes van Scherpenzeel aan de Koppeldijk te Abcoude. Er wordt een inventaris gemaakt. Eenige percelen wei-en veenland gelegen in het waterschap Vinkeveensche en Proostdijer polders

15-12-1915
Willem Evert de Roos, emploijee bij de Bataafsche Petroleummaatschappij wonende te Pladjoe(Sumatra) tijdelijk verblijf houdende te Abcoude machtigt zijn vader Barend de Roos, oud hoofd der Christelijke School wonende te Abcoude Gem Abc Ba om zijn belangen waar te nemen bij afwezigheid.

29-12-1915
Theodorus of Dirk Vermolen, timmerman te Abcoude Gem Abc Pr heeft een bedrag van fl. 2.000,– geleend van Rijk Meijer, klompenmaker en houthandelaar te Abcoude Gem Abc Ba. Als onderpand dient: Een huis met erf en grond en weg aan den Koppeldijk Gem Abc Pr.

=======================================================================================================
FolkertPostLandarbeidershuis

Bestrating Winkeldijk en Achterdijk te Abcoude Proostdij.

 

Gem Arch Abc Inv 730                                                          07-04-1902

 

Het bestuur van het Waterschap de Ring des Waardassacker en Holendrechter Waterschappen schrijft aan de Raad der Gem Abc Pr:

Naar aanleiding van een bij ons ingekomen adres van ingezetenen van ons waterschap omtrent aan te brengen verbeteringen in de wegen van het Waterschap, wenschen wij in den Achterdijk van de aansluiting aan de weg naar den Voetangel tot aan het gemeentehuis een bestraat paardenpad te leggen en den Winkeldijk, die door zijn geinge breedte en met slechts 2 wisselplaatsen als verkeersweg veel te wenschen overlaat, door verbreeding, het aanbrengen van meer wisselplaatsen, alsmede van een paardenpad op het vaste gedeelte te verbeteren en hebben stemgerechtigden Ingelanden ons bereids gemachtigd die verbeteringen voor te bereiden.

Als gevolg van dien machtiging hebben wij door dhr E.G. Wentink, architect te Schalkwijk den Winkeldijk en de daarmee verbonden Achterdijk doen opnemen, waarbij is gebleken dat de Winkeldijk op de meeste plaatsen slechts eene breedte heeft van 2,10 a 2,30 meter.

In het belang van het verkeer over dien weg, wenschen wij verbreeding tot minstens 2,75 meter, vermeerdering van het getal wisselplaatsen tot 15 en aanbrenging van een bestraat paardenpad in den Achterdijk en ook in den Winkeldijk, voor zover die weg niet telkens aan verzakking blootstaat. Volgens de daarvan opgemaakte begrooting*, waarvan wij de eer hebben hierbij een afschrift over te leggen is die verbetering begroot op fl. 7.950,–. waarmede de last die reeds op de Ingelanden der betrokken Waterschappen drukt nog weder zal worden verzwaard. En aangezien die verbetering niet alleen hen, maar voornamelijk het algemeen belang derhalve ook de ingezeetenen der gemeente ten goede komt, nemen wij de vrijheid ons tot Ued Achtb. te wenden met het beleefd verzoek ons, voor die verbetering. eene bijdrage uit de gemeentekas te willen verleenen.

J.A. van den Berg, Dijkgraaf en H. Boom. secretaris.

* in de begroting staat voor het paardenpad een breedte van 0,55 meter

De weg over de Winkeldijk van de Stokkelaarsbrug tot aan het Gemeentehuis te Abcoude en verder over den Achterdijk tot de aansluiting aan de weg naar de Voetangel is 6800 meter lang.

Van de erven Bon tot voorbij Westrust een lengte van 3800 meter

 -0-0-0-0-0-0-0-

 

(Gem arch Abc Pr inv 1254)                                                25-04-1902

 Gehoord het schrijven van het Bestuur van hat Waterschap de Ring der Waardassacker en Holendrechter Waterschappen van den 7e april 1902 nr 392; betreffende de verbetering van den Winkeldijk en het aanbrengen van een paardenpad in een gedeelte van dien weg en in den Achterdijk, en naar aanleiding daarvan een subsidie verzoekende in de kosten van de aan te brengen verbeteringen. Gehoord het advies van C. Ligterink c.s. van 12 maart 1902 houdende verzoek om den Achterdijk te doen bestraten.

Overwegende dat bestrating van den Achterdijk de voorkeur verdient boven het aanbrengen van een paardenpad in dien weg. Gehoord de gehouden besprekingen. Gezien art. 141 van de gemeentewet,

Besluit

 a. Het Bestuur van het Waterschap de Ring der Waardassacker en Holendrechter Waterschappen te verzoeken afstand te doen van het onderhoud der begrinding van den Achterdijk vanaf het plein bij het Gemeentehuis tot aan het einde van het laatste huis aan de eerste punt of het perceel sectie B 349 ten einde dien dijk voor rekening der gemeente te doen bestraten en die bestrating voor rekening der gemeente te onderhouden, onder voorwaarde:

           1e Dat het Waterschap in het genot blijft van de bijdragen door de tegenwoordige of opvolgende verhoefslaagden voor onderhoud van den Achterdijk aan gezegd waterschap verschuldigd.

           2e. dat wanneer het Bestuur van het waterschap te eeniger tijd verhoging van dien dijk als waterkering noodig mocht beoordelen, de kosten dier verhooging en ook de kosten van verstrating als gevolg dier verhooging zullen zijn en blijven ten laste van het Waterschap.

           3e. dat het Bestuur van het Waterschap voornoemd van het  einde der door de gemeente te leggen straat aan de Eerste Punt het paardenpad zal doorleggen aan den weg naar den Voetangel of het einde van de Tweede Punt.

b. De jaarlijksche bijdrage in het onderhoud van de Winkeldijk en de weg naar de Voetangel, thans bedragende fl. 50,– bij het tot stand komen der verbeteringen van de Winkeldijk te verhoogen tot fl. 100,– per jaar.

aldus besloten ter openbare vergadering van den Raad    der Gemeente Abc Pr den 25e april 1902.

          

wtimmer1@cs.com